पुनर्निर्माण अपडेट

बिल सार्वजनिकरण

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सि.न. बिबरण व.उ.शी.न . खर्च शिषँक खरिद प्रक्रिया प्यान न. भुक्तानी पाउने व्यक्ति /संस्था बिल / निबेदन प्राप्त मिति/समय रकम कैफियत आपलोड मिति/समय