पुनर्निर्माण प्रगति


२०७४-५-३
निजि आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वे ९९६१६२
लाभग्राही सुचिमा परेका कुल संख्या ७६५६१८
प्रवलिकरण सुचिमा परेका लाभग्राही संख्या २४९९१
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ६३२०४७
पहिलो किस्ता वितरण ६०३०७२
दोश्रो किस्ता वितरण ५६६८७
तेस्रो किस्ता वितरण २८७७
निजि आवास पुनर्निर्माण
बन्दै गरेका घरहरु ११८९०९
निर्माण सम्पन्न भएका घर ४७१३७
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २०७८६१
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०१९५१
फर्छौट भएका गुनासोहरु १९८३२१
Human Resource
छोटो अवधिको तालिम लिने ३२१७७
व. जे. टि. तालिम लिने १०९१४
सरकारी भवन पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै १२८
पुनर्निर्माण सम्पन ९८
शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै १६०१
पुनर्निर्माण सम्पन N/A
साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै २४५६
पुनर्निर्माण सम्पन १११
स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै ५६
पुनर्निर्माण सम्पन १४०
सामुदायिक बस्ति पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै २३०
पुनर्निर्माण सम्पन N/A
खानेपानी पूर्वाधार पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण हुदै १२९
पुनर्निर्माण सम्पन ९६५