पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०१८-०५-२६
निजि आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी ९९६५८२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ८२३४६०
कम प्रभावित १८ जिल्ला १७३१२२
लाभग्राही सुचिमा परेका कुल संख्या ७६७७०५
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६६७६६२
कम प्रभावित १८ जिल्ला १०००४३
प्रवलिकरण सुचिमा परेका लाभग्राही संख्या २४९९१
अति प्रभावित १४ जिल्ला १९८६६
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५१२५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७१७९०८
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६२३३०८
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९४६००
पहिलो किस्ता वितरण ७०८५९२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६१८०२७
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९०५६५
दोश्रो किस्ता वितरण ३८२८७०
अति प्रभावित १४ जिल्ला ३७६८८९
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५९८१
तेस्रो किस्ता वितरण १२६८४७
अति प्रभावित १४ जिल्ला १२६६३३
कम प्रभावित १८ जिल्ला २१४
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर १६१५९३
बन्दै गरेका घरहरु ४६५४२९
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने संख्या ४२८५४१
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ४१९४८१
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने लाभग्राही संख्या १६३२२८
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या १५५९१७
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २३७०८५
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०८४७८
कम प्रभावित १८ जिल्ला २८६०७
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
सरकारी भवन पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण) ३७९(१२६/२५३)
पुनर्निर्माण सम्पन्न (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण) २२०(६/२१४)
पुनर्निर्माण हुदै (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण) १४७(१२०/२७)
शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य ७५५३
पुनर्निर्माण सम्पन्न ३६३६
पुनर्निर्माण हुदै १७१९
साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य ७५३
पुनर्निर्माण सम्पन्न १०६
पुनर्निर्माण हुदै ३३०
स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण) ११९७(५४४/६५३)
पुनर्निर्माण सम्पन्न (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण ) ६४३(३१२/३३१)
पुनर्निर्माण हुदै (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण ) १४५(५१/९४)
सुरक्षा निकाय भवन पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य ३८३
पुनर्निर्माण सम्पन्न ७९
पुनर्निर्माण हुदै १२६
खानेपानी पूर्वाधार पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य ३२१२
पुनर्निर्माण सम्पन्न ५८१
पुनर्निर्माण हुदै ७९५
जनशक्ति विकास
छोटो अवधिको तालिम लिने ३५०००
व. जे. टि. तालिम लिने १६६४९