पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०२०-०४-०९
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी १०३६५६८
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८२७६५७
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्या ७५४४५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७८११७६
पहिलो किस्ता वितरण ७७६९५३
दोश्रो किस्ता वितरण ६४१९९४
तेस्रो किस्ता वितरण ५५०५३२
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर ४९४०४४
बन्दै गरेका घरहरु ६८४१८९
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ६४८८८९
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ६४५६७८
तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ५६५०७६
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ५६१६५०
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो ३०६८५८
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो ३०६८५८
फर्छौट भएका गुनासोहरु ३०६८५८
छुट सर्वेक्षण तथा पुन:जाँच
छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण (पहिलो चरण) १२५४१०
छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण फर्छौट (पहिलो चरण) १२२०००
छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण (दोस्रो चरण) १८५०००
छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण फर्छौट (दोस्रो चरण) N/A
जनशक्ति विकास
डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर,.. आदि ७०१२७