पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०२४-०६-२३
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी १०३७२९१
अति प्रभावित १४ जिल्लामा सर्वेक्षण घरधुरी ८६६०६०
कम प्रभावित १८ जिल्लामा सर्वेक्षण घरधुरी १७१२३१
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८६६२०७
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्या ४७७४५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ८२७३४०
पहिलो किस्ता वितरण ८२७४७८
दोश्रो किस्ता वितरण ७४१०३१
तेस्रो किस्ता वितरण ६९४५६५
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर ६५३४६७
बन्दै गरेका घरहरु ७७५९८२
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो ६३४९७३
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो ६३४९७३
फर्छौट भएका गुनासोहरु ६३४९७३
गुनासो विश्लेषणबाट कायम पुनर्निर्माण लाभग्राही १०६४६५
गुनासो विश्लेषणबाट कायम प्रवलीकरण लाभग्राही ६७६८१
गुनासो विश्लेषणबाट कायम गैरलाभग्राही २६४२६७
जनशक्ति विकास
डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर,.. आदि ७०१२७