पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०२१-०१-२०
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी १०३७२९१
अति प्रभावित १४ जिल्लामा सर्वेक्षण घरधुरी ८६६०६०
कम प्रभावित १८ जिल्लामा सर्वेक्षण घरधुरी १७१२३१
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८४६३९९
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्या ७८०३३
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७९९०१८
पहिलो किस्ता वितरण ७९६१९८
दोश्रो किस्ता वितरण ६८३७९७
तेस्रो किस्ता वितरण ६२१२३६
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर ५५९१३९
बन्दै गरेका घरहरु ७२६१९५
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ६८७६१८
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ६८५०४२
तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ६२७३१९
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ६२३४९३
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो ६३४९७३
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो ६३४९७३
फर्छौट भएका गुनासोहरु ६३४९७३
गुनासो विश्लेषणबाट कायम पुनर्निर्माण लाभग्राही १०६४६५
गुनासो विश्लेषणबाट कायम प्रवलीकरण लाभग्राही ६७६८१
गुनासो विश्लेषणबाट कायम गैरलाभग्राही २६४२६७
जनशक्ति विकास
डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर,.. आदि ७०१२७