पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०१८-०९-२२
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी ९९६५८२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ८२३४६०
कम प्रभावित १८ जिल्ला १७३१२२
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८१०६९०
अति प्रभावित १४ जिल्ला ७१०६४७
कम प्रभावित १८ जिल्ला १०००४३
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्याः ६१८९१
अति प्रभावित १४ जिल्ला ५६७६६
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५१२५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७२२७६९
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६२७२०२
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९५५६७
पहिलो किस्ता वितरण ७१४५४२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६२२८७४
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९१६६८
दोश्रो किस्ता वितरण ४७६६४५
अति प्रभावित १४ जिल्ला ४४९०५७
कम प्रभावित १८ जिल्ला २७५८८
तेस्रो किस्ता वितरण २५९१८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २५७५३४
कम प्रभावित १८ जिल्ला १६५०
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर ३१३०१७
बन्दै गरेका घरहरु ५५१२३६
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ६८०६१२
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या १०५९१८८
तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ३०७०७३
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या २९६३२८
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २३७०८५
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०८४७८
कम प्रभावित १८ जिल्ला २८६०७
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
छुट सर्वेक्षण तथा पुन:जाँच :
पुन:सर्वेक्षण गरिएको : १२९४०८
सुनवाई सम्पन्न : ९१९१८
जनशक्ति विकास
छोटो अवधिको तालिम लिने ३५०००
व. जे. टि. तालिम लिने १६६४९