पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण प्रगति


२०१९-०२-१९
निजी आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी ९९६५८२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ८२३४६०
कम प्रभावित १८ जिल्ला १७३१२२
लाभग्राही सुचीमा परेका कुल संख्या ८१२०५६
अति प्रभावित १४ जिल्ला ७११७८३
कम प्रभावित १८ जिल्ला १००२७३
प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही संख्याः ६१८९१
अति प्रभावित १४ जिल्ला ५६७६६
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५१२५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७५४२०४
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६६०४८०
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९३७२४
पहिलो किस्ता वितरण ७४९२९६
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६५६७१४
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९२५८२
दोश्रो किस्ता वितरण ५४१७२०
अति प्रभावित १४ जिल्ला ४९८३१९
कम प्रभावित १८ जिल्ला ४३४०१
तेस्रो किस्ता वितरण ३७१२२७
अति प्रभावित १४ जिल्ला ३५७८५५
कम प्रभावित १८ जिल्ला १३३७२
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर ३७०२४१
बन्दै गरेका घरहरु ५९५६२०
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ५६३०१५
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ५५७६८४
तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको संख्या ४०१३८८
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ३९३९८०
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २३७०८५
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०८४७८
कम प्रभावित १८ जिल्ला २८६०७
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
छुट सर्वेक्षण तथा पुन:जाँच :
पुन:सर्वेक्षण गरिएको : १२९४०८
सुनवाई सम्पन्न : ९१९१८
जनशक्ति विकास
छोटो अवधिको तालिम लिने ३५०००
व. जे. टि. तालिम लिने १६६४९