पुनर्निर्माण अपडेट

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परिवर्तित संगठन संरचना बमोजिम बजेट निकासा सम्बन्धी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र (चालु आ.ब.को बाँकी कार्यक्रम (साविक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास तथा जिल्ला समन्वय समिति तर्फको) कार्यान्वयन सम्बन्धमा)

News & Event

Twitter Feed

1