पुनर्निर्माण अपडेट

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मिति २०७४।१०।२१ को निर्णयानुसार भूकम्प प्रभावित केही जिल्लाका स्थानीय तहमा केही सव-इन्जिनियरको दरबन्दी रिक्त रहेको हुँदा वैकल्पिक योग्यताक्रममा रहेका सव-इन्जिनियरहरुबाट पहिलो आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुँदा तपशिलका जिल्लाका जुनसुकै स्थानीय तहमा पनि कार्य गर्न इच्छुक उम्मेदवारहरुले मात्र मिति २०७४।११।२२ देखि २०७४।११।२४ गतेभित्र शहरी विकस मन्त्रालय-केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई बबरमहलमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ ।

News & Event

Notice+ More

Twitter Feed

1