पुनर्निर्माण अपडेट

पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु तथा सचिवहरु

नाम पद कार्यकाल मिति(देखि) कार्यकाल मिति (सम्म)
श्री सुशील ज्ञवाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, रा.पु.प्रा. २०७२-९-१० २०७३-९-२७
श्री डा. गोविन्द राज पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, रा.पु.प्रा. २०७३-९-२८ २०७४-७-६
श्री युवराज भूसाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, रा.पु.प्रा. २०७४-७-७ २०७५-३-२४
नाम पद कार्यकाल मिति(देखि) कार्यकाल मिति(सम्म)
श्री मधु सुदन अधिकारी का. मु. सचिव, नेपाल सरकार २०७२-९-१२ २०७३-१-२३
श्री मधु सुदन अधिकारी सचिव, नेपाल सरकार २०७३-१-२४ २०७३-७-१२
श्री संजय शर्मा सचिव, नेपाल सरकार २०७३-७-२२ २०७३-१२-३१
श्री सर्वजीत महतो सचिव, नेपाल सरकार २०७४-१-२० २०७४-७-२६
श्री मधु सुदन अधिकारी सचिव, नेपाल सरकार २०७४-७-२७ २०७४-१२-२६

समाचार तथा जानकारी

Twitter Feed